Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden staat vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Mocht zich nou toch een situatie voordoen waarover je niks kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan contact op met mij zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Als je in deze tekst een van deze woorden tegenkomt, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Kirsten van der Ham-Reijnhoudt
 • Wij: Coach by Kirsten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55221351, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma en/of training: alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Coach by Kirsten.

 

Aanbod
 • Ik doe een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars, tijdens trainingen en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • Prijzen zijn altijd exclusief btw.

 

Overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op mij. Ik help je waar nodig, maar je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en het resultaat hiervan.
 • Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, dan wordt dit tijdig en vóór ingang van de verandering doorgegeven.
 • Als je jezelf hebt aangemeld voor een training en je kunt er toch niet bij zijn, dan kun je:
 • Annuleren, en ben je de volgende kosten verschuldigd:
  • 100% tot 1 week voor aanvang
  • 75% tot 2 weken voor aanvang
  • 50% bij meer dan 2 weken voor aanvang
 • Een annulering dient schriftelijk te worden gedaan en is pas een feit als ik deze annulering bevestigd heb. De datum van het ontvangst van dit bericht, poststempel of ontvangstdatum e-mail, is de datum die wordt aangehouden.
 • Iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam dan bijtijds aan mij door.
 • Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Programma’s
 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij Coach by Kirsten.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Soms kan het mogelijk zijn om een internetverbinding te hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen, doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • De data voor het programma worden gezamenlijk afgestemd, tenzij anders aangegeven. Voor de persoonlijke coaching, spreken we samen de data af.

 

Vergoeding en betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

 • Betalingen worden online gedaan of door middel van een factuur.
 • Facturen worden verzonden per e-mail.
 • Facturen betaal je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Facturen voor trainingen worden binnen 14 dagen betaald of uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het training.
 • Indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden op de dag van de training, word je ter plaatse verzocht om het bedrag te pinnen.
 • Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

 

Aansprakelijkheid
 • Coach by Kirsten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 

Intellectueel eigendomsrechten
 • Ik heb de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van het programma of training. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@coachbykirsten.nl.

Kirsten van der Ham-Reijnhoudt

Coach by Kirsten, Westgroeneweg 70, 4671 CN  Dinteloord, 06 28580480, info@coachbykirsten.nl, www.coachbykirsten.nl, KvK 55221351, BTW NL178657050B01.